Nhân sự

1. Lãnh đạo:

- ThS Hoàng Ngọc Hiếu, Trưởng phòng

  

2. Nhân sự chuyên trách:

- ThS Nguyễn Đức Bình, Chuyên viên Truyền thông

- Hoàng Vân Anh, Chuyên viên Thiết kế

- Nhữ Phạm Phương Linh, Chuyên viên Truyền thông