Quy trình đăng ký truyền thông, quảng cáo (20/10/2022)

Để khai thác, sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông. Phòng Truyền thông đề xuất ưu tiên thực hiện đối với các chương trình lớn cấp trường (lễ lớn, hội thảo khoa học,…)